Husordensregler

HUSORDENSREGLER

Eierseksjonssameiet Teaterkvartalet Første Akt

Vedtatt på sameiemøte 2. april 2019.

1. Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for sameiet.

2.Generelt
1. Ordensreglene er laget for å sikre beboerne et trivelig bomiljø.
2. Alle som bor i sameiet er ansvarlig for at reglene blir fulgt. Leiligheter, felles- og utearealer skal ikke nyttes slik at det er til sjenanse for andre.
3. Beboere skal snarest mulig etterkomme pålegg fra styret om nødvendige ordensog ryddetiltak.
4. Beboerne har plikt til å melde fra til styret hvis det oppdages feil, skader eller mangler i fellesområdene.
5. Eiere som leier ut leiligheter har et spesielt ansvar for å sikre at leietakere er kjent med og følger sameiets vedtekter og husordensregler.

2.Hensynet til øvrige beboere
1. Det forutsettes at alle beboerne tar hensyn til alle andre i sameiet.
2. Volumet på radio, TV eller musikkanlegg må ikke være så høyt at det sjenerer naboene. Det skal være alminnelig ro mellom kl 23.00 og 07.00. Vis hensyn ved bruk av vaskemaskin o.l. i dette tidsrommet.
3. Det er ikke tillatt å røyke i heisen eller øvrige fellesområder innendørs.
4. Det er ikke tillatt å banke eller bruke drill, slagbor o.l. før kl. 08:00 og etter kl. 21:00 på hverdager. etter kl.17.00 på lørdager, søndager og helligdager
5. Ved større utbedringer eller omfattende vedlikehold skal naboene og styret varsles.
6. Risting/banking av tøy eller tepper skal ikke foregå fra balkong eller vindu dersom det er leiligheter under.
6. Ved ønske om å holde husdyr skal det søkes til styret. Videre gjelder de aktuelle bestemmelser i eierseksjonsloven

3.Orden i fellesområdene
1. Det er ikke tillatt å sette fra seg sykler, ski, sparker, barnevogner mv. i trapperom eller ganger.
2. Det må ikke settes kjøretøy eller lignende utenfor blokkene slik at det er til ulempe for andre.
3. Beboerne skal i fellesskap bl.a. ved dugnad holde uteområder i orden og verne om plener, beplantninger, etc.
4. Det er ikke tillatt å ha fryseboks på felles strøm i kjellerboder.
5. Beboere som evt. oppdager at ytterdører/garasjeport ikke går i lås, er ansvarlig for å sikre at disse blir forsvarlig låst evt. å tilkalle nødvendig hjelp.
6. Av hensyn til renholdere er det viktig at det ikke plasseres ting på gulv i fellesarealer.
7. Papir, sigarettstumper, snus, tyggegummi, etc. skal ikke kastes i fellesarealene eller utenfor inngangspartier.

4.Bruk av garasjeanlegget
1. Det er ikke tillatt å lade elbiler eller lignende på fellesstrøm uten etter nærmere avtale med styret.
2. Biler skal parkeres på reserverte plasser – og disse holdes ryddig av bileier. Lagring av brennbart materiale er ikke tillatt.
3. Oppsamling av unødvendig skrot på egen parkeringsplass er ikke tillatt.
4. Garasjen kan ikke brukes til vaskeplass, da det ikke er sluk i gulvet.

5.Avfallshåndtering
1. Det skal ikke oppbevares søppel i fellesarealene.
2. Søppelposer for alle sorteringskategorier er tilgjengelig ved garasjeport inne  i parkeringskjeller.
3. Avfall suget er ment for husholdningsavfall, alt annet søppel skal leveres ved en av Remiks sine returstasjoner.

6.Postkasseskilt
1. Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at postkassen er merket med korrekte beboernavn.

7.Brannforebyggende sikkerhet
1. Sameiets brannalarmsystem er koplet til brannvesenet, som automatisk rykker ut ved alarm.
Som en del av sameiets brannvarslingssystem er det montert en sirene i taket i hver leilighet, som uler når alarmen går. Denne sirenen er en del av brannalarm-systemet, derfor er det forbudt å tukle med den. Slikt kan medføre at deler av anlegget også utenfor egen leilighet
kopler seg ut, som igjen kan sette eget og andres liv i fare.
2. Hver seksjonseier plikter å påse at det finnes minst ett brannslukningsapparat, og en eller flere røykvarslere i hver seksjon. Det bør være røykvarsler i alle soverom. Seksjonseier er ansvarlig for at det utføres funksjonskontroll på alle røykvarslere minst en gang i året, og at brannslukningsapparat kontrolleres i henhold til bruksanvisningen.
3. Det er ikke anledning til å plassere noen gjenstander i oppganger og trappehus, som er rømningsveier i tilfelle brann. Slike gjenstander vil uten varsel bli permanent fjernet for eiers regning.
4. Pga. brannfaren er det ikke tillatt å benytte engangsgriller på verandaer og på utearealer
over garasjeanlegg. Grilling på balkongen/terrassen skal bare skje uten vesentlig plage for
øvrige beboere. Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill, vær særlig oppmerksom
på brannfaren og ikke plasser grillen under brennbart tak eller inntil trevegg på balkongen/terrassen når det grilles. Sørg for å ha riktig slukkemiddel innen rekkevidde når det grilles.

8.Brudd på husordensreglene
1. Klager på andre beboere for brudd på husordensreglene skal som regel først tas
opp med vedkommende som bryter husordensreglene. Kanskje er vedkommende ikke klar over forholdet og problemet kan på den måten løses gjennom samtaler
partene i mellom.
2. Hjelper ikke dette, skal skriftlig klage rettes til styret. Etter 3 klager/advarsler på samme beboer(e) vil styret med visning til § 26 og § 27 i Lov om eierseksjoner vurdere fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven, eventuelt pålegg om salg.

9.Erstatningsansvar
1. Sameier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Sameier er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hele husstanden, fremleietaker eller andre personer som er gitt adgang til leiligheten og fellesareal. Skader som påføres sameiets eiendeler skal raskest mulig utbedres av den/de som har forårsaket skaden.