Forslag til sameiemøtet

Hei.
Styret i sameiet skal ha styremøte i morgen, onsdag 21. mars.  da skal dato for årets sameiemøte fastsettes og innkalling sendes ut ganske så umiddelbart.
Dette er en varsling om frist for å melde inn saker til sameiemøtet.
Saker som ønskes behandlet på sameiemøtet må være styret i hende – senest søndag 4. april.  Forslag sendes inn på følgende mail: Pal.Hansen@nrk.no
9-5. Hvilke saker sameiermøtet skal og kan behandle
Sameiermøtet skal behandle saker angitt i innkallingen til møtet.
Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet,
a) behandle styrets årsberetning,
b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår,
c) velge styrets leder, styremedlemmer og eller varamedlemmer dersom noen av disse er på valg.
Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet.
Bortsett fra saker som nevnt i pkt a) til c), kan sameiermøtet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at det besluttes innkalt nytt sameiermøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt i møtet.

 

Mvh
Pål Hansen
Styreleder